Champion Talon

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ”ปรมาจารย์แห่งมีด 3 คนของ Valoran นั้นอยู่ในบ้านของ Du Couteau มี พ่อของข้า ตัวข้า และ Talon… ท้าทายพวกขREADMORE

Champion Ekko

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร เด็กอัจฉริยะจากถนนคนพาลในเมือง Zaun เขาคือ Ekko ผู้ที่สามารถปรับแต่งช่วงเวลาเปลี่ยนไปมาเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เขาได้เREADMORE