Champion Kalista

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร เมื่อใครทำผิดต่อเรา เราจะทวงความยุติธรรม เมื่อใครทำร้ายเรา เราะจะโต้ตอบ เมื่อใครทรยศเรา Spear of Vengeance จะลงโทษมัREADMORE

Champion Jhin

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ”ศิลปะที่งดงามจะต้องมีบางสิ่งบางอย่าง… ความเจ็บปวดทางร่างกายยังไงล่ะ” Jhin เป็นอาชญากรโรคจิต ผู้ทีREADMORE

Champion Xayah

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร Xayah คือนักปฏิวัติชาว Vastayan ผู้ที่ต่อสู้ด้วยความรวดเร็วแม่นยำและเฉียบคมอันตรายถึงตาย นางทำการก่อสงครามส่วนตัวเพืREADMORE