คำสั่งเกี่ยวกับการพูดคุย

การเปิดช่องพูดคุย กด Enter จะเป็นการเปิดช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นทำการพิมพ์ในช่วงว่างนี้คุณสามารถส่งข้อความเหล่านี้ไปยังซัมมอนเนอร์คนอืREADMORE