Fizz

เจ้าปลาน้อยแสนเจ้าเล่ห์ที่สามารถหลบหลีกสกิลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจาก Playful/Trickster อีกทั้งยังสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ได้อย่างรุนแรงแก่READMORE