Aatrox

Aatrox the Darkin Blade Aatrox คือนักรบในตำนาน เขาเป็น 1 ใน 5 ของผู้ที่รอดหลงเหลืออยู่จากชนเผ่าโบราณ ชนเผ่าที่รู้จักกันในนามว่า Darkin เขาสาREADMORE