Champion Kalista

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร เมื่อใครทำผิดต่อเรา เราจะทวงความยุติธรรม เมื่อใครทำร้ายเรา เราะจะโต้ตอบ เมื่อใครทรยศเรา Spear of Vengeance จะลงโทษมัREADMORE