ประวัติGaren

    ทั่วทั้งนคร Valoran มีแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ชอบ และฝ่ายที่เกลียดกองกำลัง Demacia แต่ทั้งสองฝ่ายต่างเคารพในกองกำลัง ประชาชนและทหารต่างREADMORE