Champion Ivern

 ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร Ivern Bramblefoot หรือที่รู้จักกันดีในนาม the Green Father เขาเป็นมนุษย์ประหลาดที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งต้นไม้ ผู้ที่READMORE