Champion Ekko

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร เด็กอัจฉริยะจากถนนคนพาลในเมือง Zaun เขาคือ Ekko ผู้ที่สามารถปรับแต่งช่วงเวลาเปลี่ยนไปมาเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เขาได้เREADMORE