Champion Taliyah

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร Taliyah เป็นนักเวทย์พเนจรจากดินแดน Shurima ผู้ซึ่งถักทอศิลาด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าและความตั้งใจจริง แต่ต้องลำบากใจกREADMORE