Champion Galio

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ภายนอกเมือง Demacia แสนแพรวพราว ยักษ์หิน Galio คอยเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่เสมอ เขาถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันจอมเวREADMORE