KatarinaSpecial

Champion Katarina

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร  ในฐานะที่เป็นรัฐประเทศในการสงครามอย่าง Noxus แล้ว มันคงไม่แปลกนักที่จะเห็นผู้หญิงจับดาบขึ้นมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กัREADMORE

EkkoSpecial

Champion Ekko

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร เด็กอัจฉริยะจากถนนคนพาลในเมือง Zaun เขาคือ Ekko ผู้ที่สามารถปรับแต่งช่วงเวลาเปลี่ยนไปมาเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เขาได้เREADMORE